پین فایلپابلیک فایلاربان شاپایران معمار
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮی، رﻳﺰی ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ی ﺷﻬﺮی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ و ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮ اراﺿﻲ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﻪ، اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺘﻮان اراﺿﻲ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ
دسته بندی سایر رشته ها
بازدید ها 510
فرمت فایل pdf
حجم فایل 236 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13
3,000 تومان
ارزیابی پراكنش كاربری اراضی یور محله بابلسر با استفاده ازgis

فروشنده فایل

کد کاربری 7272
کاربر
فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
کاهش هزینه های اقتصادی حمل ونقل با استفاده از مکان یابی کاربری زمین
کاهش هزینه های اقتصادی حمل ونقل با استفاده از مکان یابی کاربری زمین

کاربری اراضی و حمل و نقل شهری
کاربری اراضی و حمل و نقل شهری

بررسی علل تغییر کاربری اراضی در طرح های تفصیلی شهری و تأثیر آن بر خدمات شهری مطالعه موردی شهر مرودشت
بررسی علل تغییر کاربری اراضی در طرح های تفصیلی شهری و تأثیر آن بر خدمات شهری مطالعه موردی شهر مرودشت

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مكان یابی كتابخانه های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی گروهی AHP
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مكان یابی كتابخانه های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی گروهی AHP

شرح خدمات مهندسان شهرساز و چگونگی گردش کار طرح انطباق کاربری اراضی شهری
شرح خدمات مهندسان شهرساز و چگونگی گردش کار طرح انطباق کاربری اراضی شهری

روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی تجربه ترکیه
روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی تجربه ترکیه

مقاله معرفی سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if در برنامه ریزی شهری
مقاله معرفی سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if در برنامه ریزی شهری

جدول سرانه کاربری اراضی شهری
جدول سرانه کاربری اراضی شهری

تغییرات کاربری اراضی ایلام در طرح جامع
تغییرات کاربری اراضی ایلام در طرح جامع

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺪﻳﻪ ﺷﻴﺮاز
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ  روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺪﻳﻪ ﺷﻴﺮاز

پهنه بندی خطر زلزله در کاربری های جاذب جمعیت
پهنه بندی خطر زلزله در کاربری های جاذب جمعیت

به هنگام سازی کاربری های شهر تهران
به هنگام سازی کاربری های شهر تهران

آﺳﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ نمونه موردی: محلات نای بند، شیرسوم و خواجه عطا، شهر بندرعباس
آﺳﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ نمونه موردی: محلات نای بند، شیرسوم و خواجه عطا، شهر بندرعباس

ارزیابی و مکانیابی مدارس مقطع راهنمایی با استفاده از GIS به روش AHP
ارزیابی و مکانیابی مدارس مقطع راهنمایی با استفاده از GIS به روش AHP

اثرات مالی کاربری زمین
اثرات مالی کاربری زمین

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فروشگاه فایل اربان شاپ،مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بالا