پین فایلپابلیک فایلاربان شاپایران معمار
ﭼﮑﯿﺪه اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﯾﮑﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻃﺮح ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد، ﺣﺠﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ،ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﮑﺎن ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ آوری، ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﻧﺘﺨﺎ
دسته بندی سایر رشته ها
بازدید ها 532
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.313 مگا بایت
تعداد صفحات فایل 10
3,000 تومان
ارزیابی و مکانیابی مدارس مقطع راهنمایی با استفاده از GIS به روش AHP

فروشنده فایل

کد کاربری 7272
کاربر
فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
کاهش هزینه های اقتصادی حمل ونقل با استفاده از مکان یابی کاربری زمین
کاهش هزینه های اقتصادی حمل ونقل با استفاده از مکان یابی کاربری زمین

کاربری اراضی و حمل و نقل شهری
کاربری اراضی و حمل و نقل شهری

بررسی علل تغییر کاربری اراضی در طرح های تفصیلی شهری و تأثیر آن بر خدمات شهری مطالعه موردی شهر مرودشت
بررسی علل تغییر کاربری اراضی در طرح های تفصیلی شهری و تأثیر آن بر خدمات شهری مطالعه موردی شهر مرودشت

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مكان یابی كتابخانه های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی گروهی AHP
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مكان یابی كتابخانه های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی گروهی AHP

شرح خدمات مهندسان شهرساز و چگونگی گردش کار طرح انطباق کاربری اراضی شهری
شرح خدمات مهندسان شهرساز و چگونگی گردش کار طرح انطباق کاربری اراضی شهری

روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی تجربه ترکیه
روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی تجربه ترکیه

مقاله معرفی سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if در برنامه ریزی شهری
مقاله معرفی سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if در برنامه ریزی شهری

جدول سرانه کاربری اراضی شهری
جدول سرانه کاربری اراضی شهری

تغییرات کاربری اراضی ایلام در طرح جامع
تغییرات کاربری اراضی ایلام در طرح جامع

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺪﻳﻪ ﺷﻴﺮاز
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ  روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺪﻳﻪ ﺷﻴﺮاز

پهنه بندی خطر زلزله در کاربری های جاذب جمعیت
پهنه بندی خطر زلزله در کاربری های جاذب جمعیت

به هنگام سازی کاربری های شهر تهران
به هنگام سازی کاربری های شهر تهران

آﺳﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ نمونه موردی: محلات نای بند، شیرسوم و خواجه عطا، شهر بندرعباس
آﺳﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ نمونه موردی: محلات نای بند، شیرسوم و خواجه عطا، شهر بندرعباس

اثرات مالی کاربری زمین
اثرات مالی کاربری زمین

ارزیابی کاربری اراضی منطقه14شهر تهران
ارزیابی کاربری اراضی منطقه14شهر تهران

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فروشگاه فایل اربان شاپ،مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بالا