پین فایلپابلیک فایلاربان شاپایران معمار
ﭼﻜﻴﺪه اﻣﺮوزه ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاواﻧﻲ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪی، ﻛﻤﺒﻮد زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﻜﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ و ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از زﻣﻴﻦ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﺎ ﺑﺪون
دسته بندی سایر رشته ها
بازدید ها 487
فرمت فایل pdf
حجم فایل 144 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10
4,000 تومان
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮی اراﺿﻲ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ  روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﺷﻬﺮك ﺳﻌﺪﻳﻪ ﺷﻴﺮاز

فروشنده فایل

کد کاربری 7272
کاربر
فایل های مرتبط ( 15 عدد انتخاب شده )
کاهش هزینه های اقتصادی حمل ونقل با استفاده از مکان یابی کاربری زمین
کاهش هزینه های اقتصادی حمل ونقل با استفاده از مکان یابی کاربری زمین

کاربری اراضی و حمل و نقل شهری
کاربری اراضی و حمل و نقل شهری

بررسی علل تغییر کاربری اراضی در طرح های تفصیلی شهری و تأثیر آن بر خدمات شهری مطالعه موردی شهر مرودشت
بررسی علل تغییر کاربری اراضی در طرح های تفصیلی شهری و تأثیر آن بر خدمات شهری مطالعه موردی شهر مرودشت

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مكان یابی كتابخانه های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی گروهی AHP
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مكان یابی كتابخانه های عمومی با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی گروهی AHP

شرح خدمات مهندسان شهرساز و چگونگی گردش کار طرح انطباق کاربری اراضی شهری
شرح خدمات مهندسان شهرساز و چگونگی گردش کار طرح انطباق کاربری اراضی شهری

روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی تجربه ترکیه
روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﮔﺮدﺷﮕﺮی تجربه ترکیه

مقاله معرفی سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if در برنامه ریزی شهری
مقاله معرفی سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if در برنامه ریزی شهری

جدول سرانه کاربری اراضی شهری
جدول سرانه کاربری اراضی شهری

تغییرات کاربری اراضی ایلام در طرح جامع
تغییرات کاربری اراضی ایلام در طرح جامع

پهنه بندی خطر زلزله در کاربری های جاذب جمعیت
پهنه بندی خطر زلزله در کاربری های جاذب جمعیت

به هنگام سازی کاربری های شهر تهران
به هنگام سازی کاربری های شهر تهران

آﺳﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ نمونه موردی: محلات نای بند، شیرسوم و خواجه عطا، شهر بندرعباس
آﺳﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ نمونه موردی: محلات نای بند، شیرسوم و خواجه عطا، شهر بندرعباس

ارزیابی و مکانیابی مدارس مقطع راهنمایی با استفاده از GIS به روش AHP
ارزیابی و مکانیابی مدارس مقطع راهنمایی با استفاده از GIS به روش AHP

اثرات مالی کاربری زمین
اثرات مالی کاربری زمین

ارزیابی کاربری اراضی منطقه14شهر تهران
ارزیابی کاربری اراضی منطقه14شهر تهران

پشتیبانی از تمامی بانک ها-فروشگاه فایل اربان شاپ،مرکز خرید و فروش فایل های قابل دانلود

بالا